Meie pakutavad teenused

Valgustusraie

Valgustusraiet loetakse metsakasvatuse kõige tähtsamaks võtteks.
Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine.
Noore metsa hooldamiseks on võimalik küsida toetust.
Valgustusraiet tehakse eelkõige:
-Valgusnõudlike puuliikide noorendikes, sest nende elusvõrad lühenevad tihedas puistus kiiresti;
-Okas-lehtpuu seganoorendikes, eriti neis okaspuukultuurides, kus kiirekasvulised lehtpuud võivad lämmatada okaspuud ja viia noorendiku hukkumiseni.
- Viljakate kasvukohtade noorendikes, sest kiire kasvu korral väheneb puude elusvõra kiiresti.
Valgustusraiet tehakse kuni 20-aastases metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistus.

Istutamine

Istutamine on küll kulukam ja vaevarikkam metsauuenduse viis kui külv, kuid selle eeliseks on taimede suurem suutlikkus võidelda rohurindega ning ebasobivate ilmastikutingimustega.
Istutavad taimed jagunevad kaheks taimetüübiks:
-paljasjuursed taimed
-suletud jurekavaga taimed (potitaimed)
Maapinna ettevalmistamiseks, metsataimede soetamiseks ja istutamiseks on võimalik toetust saada.

Kultuurihooldus

Kui istutatud kultuuri mitte hooldada siis pole sageli tehtud investeeringust kasu.
Kasvu segav rohurinne ja kiirekasvulised väheväärtuslikud puuliigid võivad taime lämmatada.
Kultuurihooldust võib teha nii ümber taime, koridorina kui ka ülepinnaliselt-sõltuvalt maapinna ettevalmistusest ja puuliigist.
Metsauuenduse hooldamiseks on võimalik saada toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.